Појаснувач и поставувач на поставки

  • Clarifiers & Settlers

    Појаснувачи и Населувачи

    Наефикасен систем на разјаснување и филтрација се основни делови на секоја постројка за пречистување. Разјаснувачите и доселениците на стаклени влакна се дизајнирани за супериорно отстранување на цврстиот цврст отпад во вода, отпадни води и индустриски апликации. 

    Големина: Прилагодено